รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
1901
ชื่อวิทยาศาสตร์
How much does the job pay? las pastillas yasmin engordan 18           Brooklyn School of Inquiry           79%        Brooklyn
ชื่อไทย
Antoine
ชื่อวงศ์
Antoine
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-01551-00001 18.75052322 98.91915813 โดมไม้ร้อนชื้น Edit Delete
RPRP-01551-00002 18.75180812 98.92106692 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-01551-00003 18.75180812 98.92106692 เรือนร่มไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้