รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-04634
ชื่อวิทยาศาสตร์

Paphiopedilum gratrixianum Rolfe

ชื่อไทย
รองเท้านารีอินทนนท์ลาว
ชื่อวงศ์
ORCHIDACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04634-00001 18.74993159 98.92475313 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้