รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-04698
ชื่อวิทยาศาสตร์

Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz

ชื่อไทย
นนทรี/ อะราง
ชื่อวงศ์
FABACEAE
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-04698-00001 18.75109052 98.92256468 สวน 77 จังหวัด Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้