รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
5931
ชื่อวิทยาศาสตร์
I'd like to take the job can i take excedrin tension with prednisone 19           Success Academy Charter School - Bronx 1           79%        Bronx
ชื่อไทย
Robby
ชื่อวงศ์
Robby
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-05399-00001 18.74908198 98.9253241 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-05399-00003 18.75064455 98.92713164 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-05399-00004 18.75087075 98.92256124 สวน 77 จังหวัด Edit Delete
RPRP-05399-00005 18.74996162 98.91960026 ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง Edit Delete
RPRP-05399-00006 18.74888791 98.92643324 สวนพฤกษศาสตร์ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้