รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06008
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ดาวเรืองเหลืองเข้ม
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06008-00001 18.74872002 98.92501645 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-06008-00002 18.74895178 98.9253934 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06008-00003 18.74940177 98.92463279 สวนถวายพระพร 2 Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้