รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06026
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ปทุมมาสีขาว ดอกม่วง
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06026-00001 18.74893041 98.92537664 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06026-00002 18.74897559 98.92542677 สวนสวัสดี Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้