รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06028
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
บานชื่นสีขาว
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06028-00001 18.74898689 98.92540076 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06028-00002 18.74928658 98.92431242 สวนถวายพระพร 2 Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้