รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06033
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
บานชื่นขาวแต้มม่วง
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06033-00001 18.74900479 98.92538003 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06033-00002 18.7492867 98.92431204 สวนถวายพระพร 2 Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้