รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06043
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ปทุมมาขาวชมพู
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06043-00001 18.74916308 98.92520317 สวนสวัสดี Edit Delete
RPRP-06043-00002 18.74864585 98.92482562 สวนถวายพระพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้