รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06053
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
กระดุมเงิน
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06053-00001 18.74913574 98.9244727 สวนถวายพระพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้