รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06060
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ปทุมมาเชอรี่ชมพู
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06060-00001 18.74935229 98.92446677 สวนถวายพระพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้