รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06065
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ม่วงไม้ใบ
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06065-00001 18.7492831 98.9245778 สวนถวายพระพร Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้