รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
RPRP-06067
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อไทย
ผกากรองเลื้อยสีขาว
ชื่อวงศ์
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06067-00001 18.74943662 98.92463483 สวนถวายพระพร 2 Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้