รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
6104
ชื่อวิทยาศาสตร์
Glamitala
ชื่อไทย
Glamitala
ชื่อวงศ์
tehkpryy
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06426-00001 18.74899041 98.9254854 สวนสวัสดี Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้