รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
8179
ชื่อวิทยาศาสตร์
utirers
ชื่อไทย
utirers
ชื่อวงศ์
ptwpxa
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-01436-00001 18.75136622 98.92068091 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-01436-00002 18.75065781 98.91918085 โดมไม้ร้อนชื้น Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้