จัดการข้อมูลรูปภาพ : RPRP-08428

ส่วนราก


ส่วนต้น


ส่วนใบ


ส่วนดอก


ส่วนผล


ส่วนเมล็ด


กลับหน้ารายการพรรณไม้ ย้อนกลับ