รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
8090
ชื่อวิทยาศาสตร์
Camsslumb
ชื่อไทย
Camsslumb
ชื่อวงศ์
johnansaz
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06530-00001 18.74993425 98.92447912 เรือนกล้วยไม้ Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้