รายการข้อมูลพรรณไม้ย่อย


ข้อมูลพรรณไม้หลักที่เกี่ยวข้อง
รหัส
5241
ชื่อวิทยาศาสตร์
I went to voltaren emulgel 20g                                                        ------------------------
ชื่อไทย
Judson
ชื่อวงศ์
Judson
เพิ่ม / แก้ไขข้อมูลพรรณไม้ย่อย
รหัส สถานะ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งที่ปลูก หมายเหตุ
RPRP-06386-00001 18.74858107 98.92538529 สวนสมุนไพร Edit Delete
RPRP-06386-00002 18.75026693 98.92743758 สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ Edit Delete
RPRP-06386-00003 18.75179339 98.92109915 เรือนร่มไม้ Edit Delete
RPRP-06386-00004 18.75055034 98.91913422 โดมไม้ร้อนชื้น Edit Delete
หน้าที่ 1 ของ 1 กลับหน้ารายการพรรณไม้